5η Δράση

Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε 500 αντίτυπα

Μετά την ολοκλήρωση των 4 προηγουμένων δράσεων θα προετοιμαστεί η παραγωγή δίγλωσσου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε 500 αντίτυπα, το οποίο θ’ αποτελείται από 2 ψηφιακούς δίσκους και ειδικό έντυπο συνοπτικής παρουσίασης της έκδοσης. Το υλικό αυτό θ’ ανακεφαλαιώνει το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η έκδοση αυτή θα αποσταλεί σε εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας, της ομογένειας και του εξωτερικού, που θα επιλεγούν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας.